Policys

Arbetsmiljöpolicy

Vi är ett oberoende transport- och tredjepartslogistikföretag med säte i Nässjö. Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster, allt från lokal paketdistribution till rikstäckande inrikestransporter samt diverse spridningsupplägg. Genom vårt unika nät av samarbetspartners kan vi även ombesörja övriga transporter. Vi erbjuder lager, terminal och transithantering efter önskemål. Vi är en komplett partner inom logistik och 3PL tjänster.

Vi vill vara en arbetsplats som ger alla anställda möjligheter till variation och utveckling i arbetet. Vi strävar efter att de anställda ska kunna påverka innehållet i arbetet och företagets inriktning i stort, och arbetar medvetet för att skapa bra trivsel och gemenskap.

Vi ska se till att arbetsbelastning ska vara jämnt fördelad på personalen så ingen blir mer belastad än andra med mer stress som följd. Ingen ska heller behöva jobba över sin kompetensnivå utan i så fall ge hen möjlighet till kompetensutveckling.

Vi gör riskbedömningar och skyddsronder kontinuerligt för att ha kontroll över arbetsmiljörisker och faror för att sedan förebygga och åtgärda med målsättning att förhindra arbetsrelaterade fysiska och psykosociala skador.

Vi arbetar strategiskt med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och har som mål att den årliga medarbetarundersökningen ska visa ständiga förbättringar. Medarbetarnas arbetsglädje och stolthet mäts genom vår medarbetarundersökning.

Företagets ledning driver tillsammans med en arbetsmiljökommitté, ett systematiskt arbetsmiljöarbete i enlighet med aktuell arbetsmiljölagstiftning vilket innebär ett åtagande om samråd och medverkan med arbetstagare och ev arbetstagarrepresentanter.

Detta sammantaget bidrar till att vi ständigt förbättrar vårt ledningssystem för arbetsmiljö

Nässjö 2023-05-10

Kvalitetpolicy

Vi är ett oberoende transport- och tredjepartslogistikföretag med säte i Nässjö. Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster, allt från lokal paketdistribution till rikstäckande inrikestransporter samt diverse spridningsupplägg. Genom vårt unika nät av samarbetspartners kan vi även ombesörja övriga transporter. Vi erbjuder lager, terminal och transithantering efter önskemål. Vi är en komplett partner inom logistik och 3PL tjänster.

Vår styrka ligger i den personliga relationen till våra kunder. En liten organisation med flexibla och korta beslutsvägar gör att vi kan arbeta nära kundens behov och proaktivt förekomma fel och avvikelser. På detta sätt kan vi ständigt förbättra oss och möta de krav som kunder och myndigheter ställer på oss.
Det är vår målsättning att tillgodose våra kunders krav vid varje enskild order efter de förutsättningar vi har, och också andra intressenterna krav så som samarbetspartner, konkurrent eller kanske granne. Vår omgivning skall kunna lita på oss. Vi följer upp avvikelser och förbättringsmöjligheter och arbetar ständigt med att förbättra vår verksamhet.

Vår målsättning är att:

 • Hämta och lämna vid rätt tid. Leveransprecision är a och o i vår verksamhet
 • Ha en modern fordonsflotta som ger maximal driftsäkerhet och tillgänglighet
 • Aldrig hänvisa till kapacitetsproblem utan lösa våra åtaganden enligt avtal
 • Mäta och följa upp vår plockriktighet för öka vår plockprecision
 • Erbjuda kunderna tillgång till våra IT-system för transparens

Vi stödjer Sveriges Åkeriföretags initiativ kring Fair Transport för att bidra till en sund transportsektor med rättvisa konkurrensvillkor. Det innebär att:

 • Vi tar ansvar – kollektivavtal och trygga anställningar är viktigt för oss.
 • Vi kör klimatsmart – utbildar i sparsam körning och arbetar aktivt för att minska bränsleåtgång
 • Vi kör trafiksäkert – följer trafikregler och hastighetsbegränsningar, samt regler för kör- och vilotider. Lastar och säkrar gods korrekt i besiktigade fordon

Nässjö 2023-05-10

Miljöpolicy

Vi är ett oberoende transport- och tredjepartslogistikföretag med säte i Nässjö. Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster, allt från lokal paketdistribution till rikstäckande inrikestransporter samt diverse spridningsupplägg. Genom vårt unika nät av samarbetspartners kan vi även ombesörja övriga transporter. Vi erbjuder lager, terminal och transithantering efter önskemål. Vi är en komplett partner inom logistik och 3PL tjänster.

Vår verksamhet påverkar i stor grad klimatet och vår miljö. Vårt samhälle har också bidragit till ett förändrat klimat och försämrad miljö främst genom användandet av fossila bränslen. Vi ska arbeta med att ständigt förbättra vår miljöprestanda, skydda miljön och förebygga föroreningar, för att kunna nå en miljömässigt hållbar verksamhet. Vi ska uppfylla alla lagar och andra krav som ställs på oss och vara ett föredöme i miljöarbetet genom att minska vår verksamhets negativa miljöpåverkan.

Vår största miljöpåverkan sker genom vår verksamhetsgren med transporter där vi levererar kunders produkter till slutkund. Därför är största delen av vår miljöpolicy fokuserad på hur vi skall agera för att minska vår miljöpåverkan och hålla den under kontrollerade former.

 • Miljömålet för oss att år 2033 ha bytt samtliga bilar till fossilfriabränslen.
 • Vårt mål är att våra fordon ska vara max vara 5 år gamla och med den senaste Euroklassningen.
 • Våra bilar använder ett fossilfritt bränsle med reducerad miljöpåverkan.
 • Utbildning löpande för samtliga förare i ekonomisk och miljömässigt fördelaktigt framförande av våra fordon. Detta följs upp i ett poängssystem månadsvis.
 • Vi kräver och följer upp att våra underleverantörer kör med näst högsta Euroklass när dom utför våra transporter.
 • Vi dokumenterar avvikelser i verksamheten för att ständigt arbeta med att förbättra miljöledningssystemet.

Nässjö 2023-05-10

Våra kunder ska alltid känna sig trygga, betydande och bli vänligt bemötta samt få den bästa servicen vi kan ge dem!